Školní vzdělávací program MŠ K Roztokům 879/77

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Výchovně vzdělávací program je zaměřen na respekt k dětem, který vychází z poznání, že rozdíl mezi dítětem a dospělým je jen ve velikosti těla.
Všechna nadání a schopnosti si dítě s sebou přináší na svět jako dar (bez „zásluh“ rodičů, vychovatelů) a zásadní podmínkou úspěšné výchovy je vedle lásky i respekt k dětem jako svébytně a svéprávné osobnosti.

Respektovat děti znamená opustit mocenský, nerovnoprávný a manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání, neznamená však, že si děti budou dělat, co chtějí. Jde o to účinnými metodami a způsoby zprostředkovat hranice a pravidla chování tak, aby je dítě přijalo za své a aby zvažovalo své chování, i když nablízku nebude žádná „kontrola“. Děti tento přístup nevede k pouhé poslušnosti a závislosti na autoritě (rodič, učitelka…), ale k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti. Bez jasně vymezených hranic by však dítě ztrácelo pocit bezpečí a jistoty. Tyto hranice vytváříme nikoliv pro děti, ale s dětmi. Teprve tehdy může dojít k jejich přirozenému přijetí.

Snažíme se vztah mezi dětmi a učitelkami, ale i rodiči a pedagogy postavit na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání a posuzování. Partnerský přístup k dětem znamená chovat se k nim jako k dospělým, kterých si vážíme a které respektujeme.

Kompletní znění ŠVP si můžete stáhnout zde.


Celoroční obsah předškolního vzdělávání

Témata v oblasti:
DÍTĚ A JEHO SVĚT (bilologická)
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (psychologická)
DÍTĚ A TEN DRUHÝ (interpersonální)
DÍTĚ A SPOLEČNOST (sociálně-kultruní)
DÍTĚ A SVĚT (environmentální)

Klíčové kompetence:
KOMPETENCE K UČENÍ
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ

Podrobný přehled předškolního vzdělávání ke stažení zde. Mgr. Jaroslava Barková Hešíková 🙂
ředitelka MŠ K Roztokům